İnsanlık tarihinde farklı amaçlara ulaşmak ve etkili bir takım sonuçlar alabilmek adına birçok alanda birbirlerine yakın siyasi çevrelerin önemli birlik çalışmaları yaptıklarını görmekteyiz. Bu günkü yazımızın asıl konusu elbette ki tarihe mal olmuş önemli birlik çalışmaları ve sonuçlarını incelemek değildir. Ancak birlik çalışmalarının ve bu uğurda önemli fedakârlıkların da ezilen, horlanan, zulme uğrayan mazlum milletlerin veya sınıfların uğraşları olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle kendi topraklarında sömürgecilerin işgal, zulüm ve haksızlıklarına çok uzun yıllardır muhatap olmuş Kürd Halkının da zorbalara karşı kendisini korumak ve kendisini güçlü kılarak direnebilmek için en fazla ihtiyaç duyduğu konu birlik meselesi olmakta ve bu nedenle topluma öncülük iddiasındaki Kürd siyasi çevreleri ve duyarlı yurtsever kişilikler birlik konusunda sürekli bir çaba ve çalışma içerisinde olmuşlar, günümüzde de bu faaliyetlerine devam etmektedirler.

Kürd Siyasi çevrelerinin birlik çalışmalarının temel amacı güçlenerek başka milletlerin haklarını gasp etmek veya onlara zulmetmek değil tam aksine kendilerine ait toprak parçasında zalimlerin zulmüne karşı koymak, mazlum Kürd Halkı üzerindeki baskıları azaltmak ve şartlar uygun olursa özgür ve insanca yaşam koşullarını yaratabilmek olmuştur. Dolayısı ile Kürd Halkını atalarına ait topraklarda özgür, bağımsız ve onurlu bir biçimde yaşatmak uğruna özellikle son yüzyılda ve Kürdistan’ın her dört parçasında onlarca örgüt ve parti kurulmuş, her biri Kürd Halkına kendi çapında büyük hizmetler yapmıştır.

Ancak bahsi geçen bu örgüt ve partilerin tek başlarına ne Kürd Halkını ne de Kürdistan coğrafyasını özgürleştirmeye takatleri yetmemiştir. Özellikle dünyaya hâkim güçlerin Kürdlerin ağır bedeller ödeyerek sürdürdükleri insanlık dışı hayata ve yine Kürdlerin haklı ve meşru mücadelelerine çıkarları uğruna ilgisiz kalmaları Kürdler için artık tek tek örgüt ve partilerle değil ortak amaçlar uğruna birlikte mücadele etmeyi ve kendi aralarında sıkı birlikler yaratmayı zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığımız sebeplerden dolayı birlik konusu Kürd Ulusal Demokratik Mücadelesini şiar edinmiş kesimlerin gündeminde sürekli var olmuştur. Birlik, mazlum ve haksızlığa uğramış milletlerin veya çevrelerin tek kurtuluş yolu olmamakla birlikte özgürlük mücadelesinde son derece fonksiyonel bir yer tutmaktadır. Mevcut dünyamızda her devlet, her millet ve her çevrenin kendi çıkarlarına göre pozisyon aldığı ve tavır belirlediği bir dönemde Kürdlerin kendi haklı mücadelelerinde birlikte davranmaları adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısı ile Kürd siyasi çevrelerinin kendi aralarındaki tutarlı ve ilkeli birliktelikler halkımızın da birlikte davranmasına model olacağı gibi yine Kürdlerin bu sayede yeni ve önemli mevziler kazanmasına da vesile olacaktır.

Bu anlamda takip etmeye ve gücümüz oranında destek sunmaya çalıştığımız son birlik çabalarını önemli ve anlamlı bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ayrıca yakın geçmişte birçok çevrenin bir araya gelerek hayata geçirmeye çalıştıkları HAK-PAR, KÜRDKAV gibi birlik denemelerinin de Kürd Ulusal Mücadelesine ve önümüzdeki dönemde yapılacak birlik çalışmalarına ışık tutup kılavuzluk yapacağına inanmaktayız. Unutulmasın ki bahsi geçen birlik denemeleri en azından Kürdlerde kendi grupçu anlayışlarından dolayı uzun yıllar birbirine mesafeli duran siyasi çevrelerin ve kadroların birlikte çalışma pratiğine vesile olmuş ve böylece Kürd Halkına birlikte hizmet etme şerefine ulaşmışlardır.

Özellikle mağdur ve mazlum kesimlerin zulme ve zorbalığa direnmek ve kendi meşru haklarına kavuşmak üzere yaptıkları birlik çalışmaları geçmişten günümüze büyük bir anlam taşımakta, önemli bir kutsiyeti işaret etmektedir. Bu anlamda geçmişte başarısız gibi görünen her birlik çalışmasının ve denemesinin aslında Kürd Halkının gelecekte kuracağı kutsal ve nihai birlikteliğin temelinde birer köşe taşı ve siyasi dostlukları pekiştiren yapıştırıcı harç görevini yerine getireceğini akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Son cümle: birlik candır, birlik dostluktur, birlik güçtür ve birlik mazlumların kurtuluşunda duvarları yeniden örülen sağlam bir kaledir.

Kürdlerin hayatın tüm alanlarında birlik ve kardeşliklerini geliştirmesi temennisiyle Şeyh Said’in torunu HAK-PAR’ın kurucu Genel Başkanı ve Kürdlerde birlik çalışmalarının yorgun savaşçısı Abdülmelik FIRAT’ı ölümünün 9. Yılı münasebetiyle minnet ve saygıyla anıyorum.

Saygılarımla.

02/10/2018 İST.