Kurdistan -13

Kurdistan

hejmar: 13

Sala yekemîn/Birinci sene, 31 Ağustos1335/1919

Salek 200, 6 mang 120, 3 mang 70 quruşan e.

Seneliği 200, 6 aylığı 120, 3 aylığı 70 kuruştur.

Siyasî, ictimai, edebi ve ilmi haftalık ve müstakil fikir mecmuasıdır.

(Kovareke fikrî û serbixwe ya sîyasî, civakî, edebî û îlmî ye, ji hefteyê carekî tête neşirkirin.)

Têdeyî/Mûnderecat

Oryent News gazetesine/ Kake Heme 

Bedbaht Kurdistan/Emin Feyzi

Amerika Tahkik Heyet-i Reisi

Mister Qarayin cenablarına/Hûrmûz Yadî 

Türk ve Kürd meselesi/ Cano 

Haşim Nahid Beg’e/ Kuyseyî

Nafia Nazır-ı Esbuki Ferid Beg’e/ Kake Eziz

Tehiyetu’l-muhabbe/ Mîhrî 

Şuûnat-ı yewmiye/ Kurdistan