Rûveyda Ersoy (1906-20/05/1995):

Eno mulaqat dewa Hope de û serra 1991 bîyo. Hope, vernî de girêdayeyê qeza Gêle bîya û ti ra pey zî qeza Pîranî ra ameya girêdayîş. Serra ke eno mulaqat ameyo kerdiş, dapîra Rûveyda 86 serra bî. Çî rê dewa Hope? Ena dewe de Kurd û Armenî pîya ciwyaynê; hîrê ra yewê dewijan Armenî bî û anka zî herûnda xirbanê keyandê ênan bewlî ya û ewca ra vajyeno Mehla Armenîyan. Ena mesela ser ro, verê 24 serran mi hîrê mulaqatî kerd bî, eyro roj bi minasebetê serra 100. a vejyayîşê fermana Armenîyan, enê mulaqatan şima rey de par kena. Eger enê bêj xebatî biney fayde bidê tayê pelê nênûşte yê tarîxî, ez do zerrweş biba.

***

Seîd Veroj: Dapîr, şima sewbî ca ra ameyê ewta yan binkî dewa Hop ê?

Dapîra Rûveyda: Bawkalê ma Gêl ra ameyê ewta. Dewijê Hope ameyê bawkalê ma Gêl ra ardî. Vato “dewê derûdore tehda kenê ma, ma zî şorê mîranê Gêle bîyarê û wa vera ênan ma bipawê.

Wexto ke fermana Armenîyan ameye, ti çend serra bîya?

-: Nizdî des serran bînê.

Ti zana fermana Armenîyan 76 serrî ra ver ameya, eger ti ay wext 10 serra ba, anka bena 86 serra.

-: E, e, hende esta.

– Hope de çend keyeyê Armenîyan bînê?

-: Ez vana qay nizdî 7-8 keyan bînê.

-Ay wext Armenî tena Hope de bînê?

-: Hope, Heselme, Bînok, Tilbexdadê Bazbende de…bînê.

-Dapîr, têkilîya şima û Armenîyan senîn bî, şima şînê û ameynê?

-: Ma sey keydê xo şînê û ameynê, daynê girotênê.

– Goreyê vatiştê to, ay wext şima gede hesibyenê. Şima qet gedandê Armenîyan rey de kay kerdê?

-: E, ma kay kerdê, şînê û ameynê. Ameynê dew ra aw berdê. Dazo Xanime bînê, ray kinê ênan dirna. În zî şî Harun Begî hete va “Mîre, bewnî kinê ma dirnayo, parçe parçe kerdo.” Mîre ke ame keye eyştî Xanime rê, eyştî Xanim rê aye tê helisnaye. Ke qey to kinê Armenîyan dirnayo. Ena ser ro Daza Xanime aşmî Harun Begî de qalî nêkerd.

– Dapîr ay wext şima û Armenîyan yewbina vatê “kerwa”. Çi ra vatê kerwa? Şima zaf nizdîyê yewbin bî?

-: E, e ma têhete de bî, zaf nizdî yewbin bî, coka vatê kerwa.

-Têkilîya şima senîn bî, vera şima însaneteya ênan senîn bî?

-: Zaf başî bî, zirarê ênan yewî nêresaynê.

Êne çi kar kerdê, debara xo senî vîyarnanê?

-: Cite kerdê, heywanî nale kerdê, kiras viraştê, ciwalî viraştê yanî çûlagey kerdê.

Eyro Hope de malê ênan zaf esto?

-: Eno raşteyê Mehla Armenîyan pêro yê ênan bî, hêga û rezê ênan zî bînê.

Wexto ke fermana ênan warişte, kê Armenî kiştî?

-: Fermane amey, vatê enî gawir î, ênan bikişênê. Wexto ke da Armenîyan ro, tira pey vatê “ma mîraz kerd, êne fetîl pewt.” Yanî heta ke êne bide hikumatî ro, hikumatî verê da piro.

Wexto ke hikumatî eno emir vet, dewijan zî Armenî kiştî?

-: Dewijan zî kiştî.

Dapîr hîç nameyê Armenîyan yeno to vîrî?

-: Balqîza bînê, Êxso bînê,… zafî bînê….

Dapîr, texmîndê to gore, qetildê armenîyan de zaf însan ame kiştiş?

-: Zaf kişîyay, mi vîrî nîno.

Wexto ke Armenî şîyê, key ênan, mal û milkê ênan se bî? Çi ênan ra pey mend?

-: Mal û milkê ênan pêro ca de mend.

– Ena Dapîra Belqîza Armenîyandê kûray ra ya?

-: Tilbexdad ra ya, nizdî Bazbend a. Nesroy xo rê arde.

Nesroy ay senî arde?

-: Wexto ke fermanê êna vejya, ray kewtî şîyê, o zî şi kaşkerde arde.

-Sewbî kê keyneyê Armenîyan berdî keye?

-: Şemsî Begî berde, Şûkrî Begî berde…

Hope, Amnanê serra 1991

Dapîra Belqîza (Belkıse Ayhan)**:

Dapîr emrê to çiqas o, ti çend serre ya?

-: Çi zana emrê mi çend o?

Wexto ke fermana armenîyan vejiyaye, hikumatî fermana îne vete, ti ay wext çend serre bîya?

-: Ez ay wext hema gede hesibyaynê?

Ti nizdî 15 serre bînê?

-: E, e…

-Bewnî fermana Armenîyan eno 76 serran ra ver vejiyaya, eger ay wext ti poncês (15) serra biba, anka 91 serra ya.

Şima kûra ra ameyê weyta?

-: Ma Tilbexdad ra ameyê, ez Tilbexdad de bîya yanî cayo ke tira vanê dereca.*** Ez ke zewicyaya hema serra mi nêqedyaye, seferbêrlix ronîya, hikumatî carmêrdî arê kerdî berdî û kiştî. Mensûr Emî ame polê mi kaşkerd, ez arda. Talo ay wext zeftîyo bejik bi, ame va: “Kam Armenîyan keyê xo de bilimno û hikumat bêro veyno, adir nanê pa û keyeyê înan veşnenê.” To rê vaja Mensûr Emî pey hesîya ame keye va: “Kûtikzayê kûtikî, hesir bi çimandê mi vera, wa qeratê to mi ra nêaso. Mi arda û ay zî sey ewlada min a, ez senî bida.” Hema xo ra girot û şî, hêdî hayo bêro berî ver.

Dapîr, Tilbexdad de malê şima zaf bînê?

-: Malê ma zaf bî; Daxanij, Bazbendij û Hopijan mîyan de bar kerd.

Şima ay wext debara xo senî vîyarnaynê?

-: Kirwas (qumaş) viraştênê, qelaçîyey kerdênê, hêgayê ma bînê û cite kerdênê. Ay verê beran pêro hêgayê key pêrdê mi bî.

Dapîr nameyê pêrdê to çi bi?

-: Nameyê pêrdê mi Mînas û ê datê mi zî Tumas bî. Pîyê mi rew merd.

Nameyê maya to çi bi?

-: Nameyê aye zî Mayrome bî.

Şima çend way û biray bî?

-: Ma ponc (5) birayî û yew waye, ez tena bîya.

Sewbî mêrdimê şima?

-: Yayika mi bînê, cenîya Xaçêr Efendî bî. Hagop Efendî û Xaçêr Efendî pîlê ma bî. Hey Dinyayê, ma çi dî û çi nêdî…

** Eno mulaqat, dewa Hope de û serra 1991 de ameyo kerdiş. Dewa Hope anka qeza Pîranî ra girêdayeya. Wexto ke eno mulaqat Dapîra Belqîza rey de ame kerdiş, emrê aye nizdî 90-91 seerî bî. Dapîra Belqîza bi eslê xo Armenî bî û vatişdê aye gore, yew serre verê vejîyayîşê fermana Armenîyan zewiciyaya. Wexto ke fermana Armenîyan vejîyaye, mêrdeyê înan pêser kerdî û verê înan da cayê tehcîr û sirgunî, veyvê teze yê sey dapîra Belqîza meydan de manenê. Mensûr Beg şona aye ano keye.

*** Dereca: Dereca verê çemî de nameyê yew cayî yo, ke eyro hîmê dêsê Berajê Qama Keynada Qiralî ewcay sero virazyayo.

Bersiv bide

Ji kerema xwe re şiroveya xwe binivsîne
Ji kerema xwe re navê xwe binivsîne

*