BÎRA ME- A. Aziz Yamûlkî/ Direfşî Gaveyanî Münasebetiyle Bir Teklif

0
(Kurdistan mecmuası, sayı: 14, 23 Eylül 1335 / 223 Eylül 1919) Her ferdin, her milletin mazisinde birçok mühim günlere tesadüf etmemek kabil (mümkün) değildir. Asırların geçmesiyle gittikçe mazinin (geçmişin) derinliklerine gömülen o günlerin yıldönümünde onları...

BÎRA ME- Kürd Delegasyonu Heyeti Reisi Şerif Paşa Hazretlerinin Sulh Konferansı’na Takdim  Ettiği Muhtıranın...

0
(Kurdistan Mecmuası, Sayı: 9-10-11-12) 1 Geniş bir ölçü dahilinde emperyalist bir gayeyi hedefleyen Ermeni isteklerinin bugün resmen ilan edilmesi üzerine, Kürdlerin de isteklerini Sulh Konferansı huzurunda daha açık bir eda ile ve ayrıntılı bir şekilde sunabileceği...

Kürd Kadınları Teali Cemiyeti Nizâmnâmesi

0
Madde 1: Merkezi İstanbul'da olmak üzere Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti ünvanıyla bir mahfil küşûd olunmuşdur. Madde 2: Cemiyetin maksadı: Kürd kadınlığının asrî zihniyetle teâlî ve inkişâfını te'min etmek, âile hayatında esâsî, ictima'î ıslahâtı istihsâl eylemek,...

BÎRA ME-Kake Heme (Mehmed Mihri)/ Türkiye Milliyetperverleri

0
(Kurdistan Mecmuası, No: 19) Avrupa gazetelerinin ihbarlarına binaen Türkiye milliyetperverleri (vatanseverleri) üzerinde İtilaf Devletleri’nin müttefiken (birlikte) hareket edeceklerini karara bağlamışlardır. Şu haberin mûfad ve mazmunundan (kavram ve içeriğinden), adalet, insaniyet, siyaset, ilim ve hukuk noktayı nazarından...

Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov/ Îstixbarat û Kremlîn

0
Barzanî bi çavê xerîba (biyanîyan) Nivîskar: Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov Werger ji Rûsî: Doç. Dr Ekrem Önen Ev nivîsa jêrîn ji pirtûka Pavel Anatolîyeviç Sûdaplatov a ku bi zimanê Rûsî, di bin navê "Îstixbarat (muxaberat) û Kremlîn" de...

Mevlanzade Rıfat/ Ermeni Tehciri

0
Bazı vaka ve alınan kararları konuşma ve müzakere şeklinde tasvir ve tespit etmemi uygun görmeyenler var. Esasında bu tarz anlatım zordur, fakat sürükleyicidir. Muhterem okuyuculara hakikatleri göstermek, olayı önemine uygun olarak canlandırılarak aktörlerinin rollerini,...

Seîd Veroj/ Elazığ Kürdistan Teali Cemiyeti Şube Reisi: Mehmed Abdullah Cevdet – 2

0
Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC), Mondros Ateşkes Antlaşması’nın (30 Ekim 1918) imzalanmasından hemen sonra legal olarak kurulan ikinci Kürd örgütüdür. İkinci örgüt diyorum çünkü ondan yirmi beş gün evvel Serbestî gazetesi sahibi Mevlanzade Rıfat, Emin...

BÎRA ME- İbnû’l Reşid/ Vaziyeti Umumiye-i Ekrada Bir Nazar [Kürtlerin Umumi Vaziyetine Bir Bakış]

0
(Kurdistan, No: 8; 2 Mayıs 1335) Bugünkü alemin vaziyeti karşısında; Kürd efkar-ı umumiyesinin (kamuoyunun) hazırlanması, Kürd milletinin geleceği noktayı nazarından ne kadar zaruri ve mühim ise, ‘’Kürd muhacirlerinin durumlarının ıslahı ve yurtlarına lüzum-i iadeleri de...

BÎRA ME-Babanzade İsmail Hakkı/ Kürdlüğün Tealisi (Yükselmesi)

0
Kavimler de şahıslar gibi iki gıda ile hayatlarını idame ve devam etmeye muktedir olabilirler. Mane­vi gıda ve maddi gıda.... Maddi gıda cismin, manevi gıda ruhun bekâ ve ilerlemesine hizmet eder. Fakat ruhi ihtiyaçları oluşmamış...

İzzet Melih/ İleri (Atî) Gazetesi’ne (Seyyid Abdulkadir’e Dair)

0
1851'de Şemdinan'da doğan Seyyid Abdulkadir Efendi; 1880 Şeyh Ubeydullah liderliğindeki Kürd hareketinde öncü liderlerden biriydi, 1908'de kurulan Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti ve 1918'de Kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti başkanıydı. Ayan Meclisi üyeliği ve kısa...

Nivîsên Nú

Sernivîsên Reş